Styret og den daglige ledelsen

For ledelsen i en håndballklubb og for det styret som har oppnevnt den er den aller viktigste oppgaven å se til at det aktivitetsnivå man legger opp til kan finansieres. Og det er ingen grunn til å legge skjul på at det å skaffe tilstrekkelig med inntekter er noe de aller fleste klubber sliter tungt med. Rett og slett fordi viljen veldig ofte er sterkere enn evnen. Det er dessverre slik at mange klubber tar seg vann over hodet. Man vil helt enkelt mer enn man evner og det kan få veldig alvorlige følger. En dyktig ig ansvarlig ledelse klarer å holde en god balanse mellom kostnader og inntekter. Ønsker man å satse mer på et eller annet område får man skjære ned på et annet dersom man ikke klarer å skaffe alternativ finansiering.

Å drive en klubb er som å drive et foretak

Det er det ikke veldig annerledes å drive en håndballklubb enn det er å drive et vanlig foretak. På toppen sitter et styre som har det overgripende ansvaret. Ansvar for å rekruttere en dyktig ledelse som kan forestå den daglige ledelsen av klubben. Styret har også ansvar for å stake ut en langsiktig strategi for klubbens virksomhet. En strategi som i sin tur konkretiseres i form av mål og handlingsplaner som det i første rekke er den daglige ledelsen som skal sette ut i livet innen for de økonomiske rammer som eksisterer. De økonomiske rammene, det vil si budsjettene, er det styret som vedtar. Og det er også styrets oppgave å kontrollere at ledelsen gjør det den er forutsatt å gjøre og at man ikke bruker mer penger enn det som finnes til disposisjon.

Forholdet mellom daglig ledelse og styre

Samspillet mellom daglig ledelse og styret er viktig. I mange klubber er det slik at styret lar den daglige ledelsen styre og stelle for mye. Det finnes dessverre mange svake styrer i idretten. Her er ikke håndballklubber noe unntak. Og hvorfor har det blitt slik? Noe av svaret ligger nok i at styremedlemmer ikke helt har oppfattet sin oppgave. Det er ofte ildsjeler som vil mye på klubbens vegne, men som vet lite eller intet om hvordan man driver en virksomhet. Å sitte i styret for en håndballklubb ses nok ofte på som et verv som ikke er så veldig ettertraktet, men som folk stiller opp på fordi de føler seg forpliktet til å ta “sin tørn”. At slike verv sjelden er avlønnet bidrar nok også til at det ikke alltid er de beste personene som sitter der.

Derfor blir det meste ofte overlatt til den daglige ledelsen. Styret strør sand på det ledelsen beslutter og sitter der og soler seg i glansen av ledelsens resultater. Så lenge ledelsen leverer er det dessverre ofte slik at styret ikke vil blande seg opp i hva den gjør og ikke gjør. Det er først når ledelsen ikke leverer at det avdekkes at styret har vært for passive og ikke gjort sin jobb. Og da er det normalt for sent.

Mange styrer innen idretten kunne trenge et seminar der dets oppgave, rolle- og ansvarsfordeling ble diskutert og forankret hos samtlige medlemmer.